పత్రిక.మాలిక లో నా కధ - నాదీ ఓ సినిమా కధే

మాలిక పత్రిక లో నాకధ   నాదీ ఓ సినిమా కధే  పడింది. అంటే వేసారు అన్నమాట. కాబట్టి  చదివి మీ అమూల్యమైన అబిప్రాయాలు తెలియ జేయ వలసిందిగా కోరుచున్నాను.

మాలిక సంపాదకులకు నా కధ వారి పత్రికలో పడవేసినందుకు sorry వేసినందుకు   ధన్యవాదాలు.