రైలు ప్రయాణం లో ఒక కధ

ఒకచేతిలో సూటు కేసు, భుజానికి ఒక బాగు  తగిలించుకొని,  ఇంకో  చేతిలో తెలుగు పత్రికల తోటి హౌరా లో మద్రాస్ మెయిల్ ఎక్కాను.  బెర్తు వెతుక్కొని  సీటులో కూర్చున్నాను. ఎదురుగుండా ఒక తెలుగు కుటుంబం,  పక్కన తమిళ తంబులు ఇద్దరు. తెలుగాయన, భార్య , ఒక అమ్మాయి 10-11 ఏళ్ళు ఉంటాయి. ఆయనకి సుమారు 45 ఏళ్ళు  ఉంటాయి. పక్క బెర్తు లో కూడా ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు,  భార్యా,   భర్త అనుకుంటాను. చాలా సీరియస్సు గా ఇంటి విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు.   ఒక పదినిముషాలు  గడిచాయి. రైలు బయల్దేరింది. ఎదురబెర్తు ఆయన మొదలుపెట్టాడు

నాయనా నీ పేరు ఏమిటి

జంబులింగం అంటారండి

ఆయన ఒకింత ఆశ్చర్య పడ్డాడు.

అదేమిటి చార్ట్ లో ప్రద్యుమ్నుడు   అని ఉంది.  

ఆయన దగ్గర టికెట్ కొనుక్కున్నానండి.  200 ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.

200 అని మళ్ళీ ఆశ్చర్య పడ్డాడు ఆయన. నేనో చిరునవ్వు నవ్వాను.

తప్పదు కదండీ ఆర్జంటు గా వచ్చి  వెళ్లాల్సిన అవసరం పడింది.

మళ్ళీ ఇంకో 5 నిముషాలు నిశ్శబ్దం మా మధ్య. తమిళ తంబిలు లొడ లొడ మని మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు మన కధ కి అప్రస్తుతం కాబట్టి వదిలేద్దాం వాళ్ళని.

200 ట భార్యకి చెప్పి మళ్ళీ ఆశ్చర్య పడ్డాడు ఆయన. ఆవిడ  ఏమి మాట్లాడలేదు.

పెళ్లయిందా బాబూ ఈ మాటు ఆవిడ అడిగింది.

అయిందండి. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా.

చిన్న పిల్లలు అనుకుంటాను. అంది ఆవిడ

చిన్న అంటే అమ్మాయికి 15 ఏళ్ళు అబ్బాయికి 12 ఏళ్ళు

15 ఏళ్ళా ఈ మాటు ఇద్దరు కలిసి ఆశ్చర్య పడ్డారు.

నీ వయసు ఎంత బాబూ ఆయన అడిగాడు.

32 అండి జుట్టుకు రంగు వేస్తాను కాబట్టి చిన్నగా కనిపిస్తానండి

జుట్టుకు రంగు వేస్తావా?    డబుల్   ఆశ్చర్యపడ్డాడు  ఆయన

16 వ  ఏట పెళ్లి అయితే  25 ఏళ్ళకి జుట్టు తెల్లబడిపోతుంది కదండీ  అని నవ్వాను.

16 వ ఏట పెళ్ళా ? మీ ఆవిడ వయసు ఎంత బాబు,   ఈ మాటు  ఆవిడ ఆశ్చర్య పడి అడిగింది  

34 అండి నా  కన్నా రెండేళ్ళు పెద్ద.

ఈ మాటు ఇద్దరూ  తేరుకోవటానికి  ఒక పదినిముషాలు పట్టింది.

అబ్బాయి జోక్ చేస్తున్నాడు అంది ఆవిడ నీరసం గా నవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తూ. 

జోక్ చెయ్యాల్సిన అవసరం నాకేమిటి, మీరెవరో  నేనెవరో,  మీ తోటి జోక్ ఎందుకు చేస్తాను,  చాలా సీరియస్ గా అన్నాను.

అంటే రెండేళ్ళు పెద్ద అంటున్నావు, 15 ఏళ్ల కూతురు అంటున్నావు,   కొద్దిగా ఆశ్చర్యం గా ఉంది బాబూ అంతే,  నమ్మక పోవడం కాదు,    అని నొచ్చుకున్నట్టుగా అంది ఆవిడ.

మాది ప్రేమ వివాహం అండి.

16 ఏళ్ళకి ప్రేమ వివాహమా ? ఏం చదువుకున్నావు బాబూ నువ్వు,  ఆయన అడిగాడు.    

నేను పెద్దగా చదువుకోలేదండి.  4th. ఫామ్ తప్పగానే మా నాన్న నన్ను వాళ్ళ కొట్లో పనికి కుదిర్చాడండి. వాళ్ళ ఇంట్లో కింద కొట్టు,  పైన వాళ్ళు ఉండేవారండి. ఆ విధం గా ఒక రెండేళ్ళు గడిచేటప్పటికి మా ప్రేమ సంగతి తెలిసి పోయిందండి వాళ్ళ ఇంట్లో. నన్ను పనిలోంచి తీసేశారండి. కొట్టించారండి. ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోంచి వచ్చేసిందండి.   

నీకు 14 ఏళ్లకే ఫ్రేమించడం తెలిసిపోయిందన్నమాట.

14 ఏళ్ల కి కాదండి. నేను వాళ్ళ కొట్లో చేరిన ఒక 7,8 నెలలకి మొదలయ్యింది ఇష్టం,  ఆ తరువాత ప్రేమ,  అలా జరిగిపోయిందండి. 1965 లో పెళ్లి చేసుకున్నామండి.  

ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోంచి వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఊరుకున్నారా,  ఆవిడ అనుమానం గా అడిగింది.   

ఎందుకు ఊరుకుంటారండి.  నానా గొడవ చేశారండి.  మమ్మలని చంపైనా వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోదామని ప్లాను చేశారండి. కానీ అమ్మాయి కడుపుతో ఉందని తెలిసి ఆగిపోయారండి. పరువు పోతుందని భయపడ్డారనుకుంటానండి,  కడుపుతో  ఉందని నలుగురికి తెలిస్తే .     

కడుపు తోటా  అంటూ ఈ మాటు మళ్ళీ ఇద్దరూ ఆశ్చర్యపడి కింద పడి పోయారు. ఇంతలో  వింటున్న పక్క బెర్తుల తెలుగువాళ్లు కూడా  ఇటు వైపు చర్చకు వచ్చేశారు .

ఏమిటో అల్లా జరిగిపోయిందండి  మాకు తెలియకుండానే,   అమాయకత్వం ధ్వనించింది నా గొంతులో.

ఇంతకీ అమ్మాయి ఏం చదివిందో,  కొంచెం వెటకారం గా పక్క బెర్తు తెలుగావిడ.

SSLC   తప్పిందండి. తప్పడం,  ఆ కాలం లో ఆవిడకు అలవాటు అనుకుంటానండి . రెండు మాట్లు SSLC తప్పిందండి. ఒక మాటు హింది ప్రాధమిక కూడా తప్పిందండి. పెళ్లి కాకుండానే నెల కూడా  తప్పిందండి.

మళ్ళీ కొన్ని నిముషాలు నిశ్శబ్దం. ఏం మాట్లాడాలో ఎవరికి తెలియ లేదు అనుకుంటాను. నేను కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడేనేమోనని నాకే అనుమానం వచ్చింది.  

ఇంతకీ ఏం చేస్తుంటావు నాయనా,  నువ్వు,  పక్క బెర్తు ఆయన.

మా కొక,   ప్లాస్టిక్ సామాను,  రబ్బర్ వస్తువులు, ఆటవస్తువులు, ఫాన్సీ వస్తువులు   మొదలైన  హోలు సేలు అండ్ రిటైలు  షాపు ఉందండి. బాగానే నడుస్తోందండి. ఇక్కడ అంటే కలకత్తా లోనూ,  బొంబాయిలోనూ  కొని అమ్ముతామండి మా ఊళ్ళో. ప్రతి నెలా ఇక్కడికి,  బొంబాయికి వెళ్ళి   వస్తూ ఉంటానండి.  నెలకి ఒక 30 40   వేలు మిగులుతాయండి ఖర్చులు పోను. ఏదో సాగిపోతోందండి సంసారం .

ఇంతకీ మీ అత్తగారింట్లో  ఒప్పుకున్నారా ఇప్పుడైనా,   పక్క బెర్తు ఆవిడ. నువ్వు కాస్తా మీరు కి వచ్చింది ఆవిడ. 30-40 వేల ఆదాయం మహిమ అనుకుంటాను.

నాల్గు  ఏళ్ల తరువాత మా మామగారు వచ్చారండి మా ఇంటికి మా అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు. మా అత్తగారు మా అమ్మాయి పుట్టినప్పుడే వచ్చారు.

తల్లి ప్రాణం కదా అంది ఎదురు బెర్తు ఆవిడ.

అవునండి ఆవిడ పేరే పెట్టామండి మా అమ్మాయికి కామేశ్వరి అని.

అబ్బాయికి అని అడిగింది  గడుసుగా పక్క బెర్తు ఆవిడ.

అబ్బాయికి మా మామగారి పేరు పెట్టామండి నారాయణ మూర్తి అని.

మీ అమ్మగారి పేరు  కానీ నాన్న గారి పేరు కానీ  పెట్టలేదన్నమాట మీ పిల్లలకి, అడిగాడు   పక్క  బెర్తు ఆయన. ఆయనకి నామీద కోపమెందుకో అర్ధం కాలేదు నాకు.

మా అత్తగారు చెబితే వాళ్ళ నాన్న గారు  అంటే  మా ఆవిడ తాతగారు,   సహాయం చేశారండి మాకు మొదటినించి. కాపురం పెట్టడానికి,  ఆ పైన వ్యాపారం పెట్టడానికి. రెండు మూడేళ్ళ తరువాత  మా మామగారు కూడా వాళ్ళ మామ గారి ద్వారా సహాయం చేశారండి  వ్యాపారం పెరగడానికి .   అందుకని వాళ్ళ పేర్లు పెట్టడం నా ధర్మం అనుకున్నానండి.  మా షాపు పేరు కూడా జంబులింగం అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా అనే పెట్టానండి.

ఈ మాటు పక్క బెర్తుల తెలుగువాళ్లు కూడా కింద పడిపోయారు. వాళ్ళు లేవడానికి కొంచెం టైమ్ పట్టింది.

ఫలానా అండ్ సన్స్ విన్నాం , ఫలానా అండ్ బ్రదర్స్  విన్నాం కానీ ఫాదర్ ఇన్ లా అని  షాపు పేరు  ఎప్పుడూ వినలేదు నాయనా అని ఆక్రోశించాడు పక్కబెర్తు ఆయన.

కొత్త వరవడి సృష్టించాడు మంచిదే కదా. విశ్వాసం చూపించాడు  మామ గార్కి  అని సమాధాన పరచింది పక్క బెర్తు ఆవిడ మొగుడిని.  తల్లి తండ్రుల మీద కూడా ఇంత విశ్వాసం ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు ఆయన.    

మరి మీ అమ్మా నాన్న మీతోటే ఉంటారా,  అడిగేశాడు తెగించి  పక్క బెర్తు ఆయన.  

లేదండీ వాళ్ళు మా అన్నయ్య వాళ్ల తోటి ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు నేనూ కొంత సహాయం చేస్తానండి . అంతే అంతకు మించి ఏమీలేదండీ. ఇప్పుడు నేను వీళ్లమీదే ఆధార పడ్డాను కదండీ. వీళ్ళు చెప్పినట్టే వినాలి కదండీ. 

పోనీ నాయనా నిజం ఒప్పుకున్నావు. అయినా అమ్మా నాన్నలని ఎవరు చూస్తున్నారు ఈ రోజులలో,  పక్క బెర్తుకి నామీద కోపం పెరుగుతోంది ఎందుకో.    

ఇంక పడుకుందామా తెల్లారి మాట్లాడుకోవచ్చు అంటూ ఎదురు బెర్తు ఆయన,  కుటుంబం నిద్రకు ఉపక్రమించారు .   నేనూ కొంచెం సేపు పత్రికలు చూసి నిద్ర పోయాను.

తెల్లారి నేను లేచేటప్పటికి వేడి వేడి గా రాజకీయాల మీద చర్చ జరుగుతోంది.  నా సంగతి అందరూ మర్చిపోయినట్టు కనిపించారు. కానీ వారి చూపుల్లో నేనంటే అయిష్టత కనిపించింది. నా తోటి మళ్ళీ ఎవరూ కల్పించుకొని మాట్లాడలేదు. నేను పలకరిస్తే అవసరమైనంత వరకే సమాధానం చెప్పారు. పక్క బెర్తు వాళ్ళు రాజమండ్రి లో దిగిపోయారు,   నేను విజయవాడ లో దిగిపోయాను . వీళ్లలో మళ్ళీ ఎవరిని కలుసు కుంటానని నేను అనుకోలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ మళ్ళీ తారస పడలేదు.   నేను ఆ  సంగతి మర్చిపోయాను.

నా మాట :  కొద్ది రోజుల క్రితం   కావ్య గారి బ్లాగు  'నా పరిధి దాటి' లో   ఆవిడ వ్రాసిన టపా 
వయసు - జీతం    అక్కడ  కామెంట్లు   చదివాను .  రైల్లో పక్కవాళ్ళ ప్రశ్నలు కొన్ని మనకి చిరాకు,  కొండోకచో ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటాయి. మనమే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగే  కధ అల్లితే  ఎల్లా ఉంటుందా అనిపించింది .   సో కావ్య గార్కి  థాంక్స్. కావ్య గారి కధకి ఇది నా కామెంటు అన్నమాట. 
  
అప్పుడప్పుడు రైలు ప్రయాణాలలో కధలల్లడం కూడా  సరదా గానే ఉంటుందేమో .  కొంచెం అసహజంగాను, నమ్మలేనిది  గాను ఉంటే  పక్క వాళ్ళ రియాక్షన్స్ కొట్ట వచ్చినట్టు కనబడవచ్చు.  ఈ  కధ లో  వాళ్ళ స్పందన  ఆశ్చర్యం కలిగించిందా?  ఎదురు బెర్తు వాళ్ళు ముందర నమ్మినట్టు లేదు కానీ ఆతరువాత నమ్మారో,  నమ్మినట్టు నటించారో  కానీ జంబులింగం వ్యవహారం వారికి నచ్చలేదు అని అర్ధం అయింది. కానీ ముక్కు మొహం తెలియని అతని మీద  కోపం వచ్చిందని  అనుకోలేము .   సగటు మనిషి బహుశా అంతే నేమో.  పక్క బెర్తు ఆయనికి  జంబులింగం  మీద కోపం,  కోపమే కాదు కొంచెం అసహ్యం అని కూడా అనిపించవచ్చు .  బహుశా తప్పు చేసినా బాగు పడ్డాడేమో అన్న అసహనం వల్ల కావచ్చు. 

ఇంతకీ ఎల్లా ఉంది నమ్మ శక్యం గా ఉందా?  లేకపోతే నీ జిమ్మడా , దొంగకోళ్ళ మొహం గాడా అంటారా ?  


గమనిక  :- ఈ టపా మొదటి సారిగా ఈ బ్లాగులో 10/05/2011 న ప్రచురించబడింది.

        

నాకు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొనే యోగ్యత లేదా ?

నా జన్మకి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొనే యోగం లేదేమో మామయ్యా అని బాధపడ్డాడు మా మేనల్లుడు.
 
ఏమైంది నాయనా? ఏమా కధా అని అడిగింది ప్రభావతి.
ఒకమ్మాయిని నేను చాలా ఘాఢంగా ప్రేమించాను అత్తయ్యా అని చెప్పేడు వాడు.
ఎంత గాఢంగా ప్రేమించినా ఘాఢంగా అని వత్తి మరీ పలకఖ్ఖర్లేదు  అంది ప్రభావతి .
ఈ తెలుగు మాష్టారు తో 20 ఏళ్లగా ఎలా సంసారం చేస్తున్నావు మామయ్యా అని జాలి పడ్డాడు వాడు. 
విధి ఆడిన వింత నాటకం అని నేనో విషాద నవ్వు నవ్వాను.
ఇంతకీ ఎవరిని ప్రేమించావు, తరువాత ఏమైంది వివరింపుమా నీ కధా అని పాడింది  ప్రభావతి. 

ఆ అమ్మాయి మా ఆఫీసులో జాయిన్ అయ్యిన రోజునుంచే నేను ప్రేమించడం మొదలు పెట్టేను. Love at first site అనుకుంటాను  అన్నాడు . 
Site కాదురా sight  అన్నాను నేను. 
హే భగవాన్ తెలుగు మాష్టారిని, ఇంగ్లీష్ మాష్టారుని ఇలా పడేసావేమీ మా ఇంట్లో అని విలపించాడు మా మేనల్లుడు. 
సరే అసలు సంగతి అఘోరించు అన్నాను.
నాది LFS అంటే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ కదా అని  (ఎందుకైనా మంచిదని ఇంగ్లిష్,  తెలుగులో చెప్పేడు .) నేను ఆవిడను ఫాలో అవ్వడం మొదలు పెట్టాను. కాంటీన్ కి, బస్ స్టాండ్ కి, ఆ తరువాత వాళ్ళ ఇంటి దాకా నడిచి.
 
నీ బైకు ఏమైంది  అని అడిగింది మా ఆవిడ ప్రభావతి. 
త్యాగం,  అత్తయ్యా,  త్యాగం. ఆమె అంత కష్టపడి ఆఫీసు కి వస్తుంటే నేను సుఖంగా బైకు మీద ఎలా రాగలను?  ఆ విధం గా ఒక పది రోజులు కష్టపడిన తరువాత ఆమె అడిగింది నన్ను 

“మీరు నా వెనకాల ఎందుకు పడుతున్నారు”  అని.   ఆవిడ అడిగిన ప్రశ్న ఒక కొచ్చెను మార్కు, ఆవిడ ముఖం లో ఒక కొచ్చెను మార్కు అయితే  ఇంకో కొచ్చెను మార్కు ఆవిడ చేతిలో కూడా వెరసి మూడు కొచ్చెను మార్కులు  కనిపించగానే నాకు కంగారు పుట్టింది. ఆయనప్పటికి కూడా ధైర్యం గా చెప్పేశాను.
హిహిహి,  మిమ్మలని చూడాలనిపిస్తుందండి. మీతోటి మాట్లాడాలనిపిస్తుందండి. మీరో చెంప దెబ్బ కొట్టినా ఫరవా లేదనిపిస్తోందండి.
అంటే చెంప దెబ్బలు తినడం లో అనుభవం ఉందా  అని నవ్వింది. 
లేదండీ. స్కూల్లో కూడా మా మాష్టార్లు ఎప్పుడు కొట్టలేదండీ. నేను చాలా బుద్ధిమంతుడ నండి. మిమ్మల్ని, మీ నవ్వుని చూసిం తరువాత ఇలా చెడిపోయానండి అని నిజం ఒప్పేసుకున్నాను. అప్పుడు ఆమె ఘట్టిగా నవ్వింది. ఆమె నవ్వింది కదా అని నేను కూడా విజృంభించి మళ్ళీ నవ్వాను.
మీరు నాకు నచ్చితే నేను కూడా చెడిపోతానండి లేకపోతే మీరు నన్ను ఫాలో అవడం మానేయ్యాలి  అంది.  

ఆ తరువాత సెల్ నెంబర్లు ఇచ్చి పుచ్చుకున్నాము. కబుర్లు చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టాము. నేను బీగంపేట లో బయల్దేరి అమీర్ పేట్ బస్ స్టాండ్ లో ఆమెను ఎక్కించుకొని పంజా గుట్ట మీదుగా  బీగం పేట లో మా ఆఫీసుకి వచ్చేవాడిని.  సినిమాలు,  పోనీ కదా పాపం అని హోటళ్ళు, పార్కు లు కూడా  చెడ తిరిగాము.  అప్పుడప్పుడు బిల్లులు ఆవిడ కూడా కట్టేది. చిన్నచిన్న బహుమతులు కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకున్నాము. 

ఈ మధ్యలో ఎప్పుడో ఐ  లవ్యూ అంటే ఐ టూ లవ్యూ అనుకోవడం మొదలు పెట్టేము. 
ఒక ఏడాది తరువాత,   ఒక శుభ ముహూర్తాన్న,  పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ తిరుగుళ్లు తప్పుతాయేమో కదా,  ఇంట్లో కూర్చుని ప్రేమించుకోవచ్చు అనుకున్నాము.
మీరు వచ్చి మా నాన్న గారితో మాట్లాడండి. ఆతరువాత మా నాన్నగారు మీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతారు  అని సలహా  చెప్పింది.

నేను ధైర్యం చేసి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరకు వెళ్ళాను. 

మీ అమ్మాయంటే నాకెంతో ఇష్టం. మీ అమ్మాయికి కూడా నేనంటే బోల్డు లవ్వు , మమ్మలని ఆశీర్వదించి మా ప్రేమ ని సఫలం చేయండి  అని వేడుకున్నాను. 

అంతా సావధానం గా విని  నీ పేరేమిటి అని అడిగారు. 

నేను చెప్పాను. 

అప్పుడు ఆయన నాకేసి చూసి  ఠాఠ్ కుదరదు.  నేనొప్పుకోను  అన్నాడు.
70 వేలు నెలకి సంపాదిస్తున్నాను.  నాకేమిటి తక్కువ  అని అడిగాను.
నీ పేరే నీ కెక్కువ,  నో మోర్ చర్చలు  అంటూ లేచి వెళ్లిపోయాడు.
మళ్ళీ ఇంకో మాటు కలసి మాట్లాడుదామని ప్రయత్నించాను కానీ ఆయన మాట్లాడటానికి ఇష్ట పడలేదు. ఆమెకి కూడా కారణం చెప్పలేదు కానీ  ఆ కుర్రాడిని  ఇక మీద కలుసుకో వద్దు అని కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చాడుట ఆమెకి.

మామయ్యా ఇప్పుడు ఏదొవిధంగా ఆయనకి నచ్చ చెప్పి మా ప్రేమను సఫలీకృతం చేయాల్సిన బాధ్యత నీ భుజ స్కంధాల మీద పెడుతున్నాను. సేవ్ మీ అండ్ మై లవ్ అని దీనంగా ఏడ్చాడు. 
నేను జాలి పడి ఆ గురుతర బాధ్యతను నెత్తికెక్కించుకున్నాను. 

ఇద్దరిదీ ఒకటే కులం, గోత్రాలు కూడా సరిపోతాయి అని నిర్ధారించుకున్నాను.  అంతస్థులలో మనది పెద్దది అయినా  ఫరవాలేదు అనుకున్నాను. ఎందుకైనా మంచిదని ఆ అమ్మాయి తో కూడా మాట్లాడాను. 

ఐయ్యి లవ్వు హిమ్ము  అని చెప్పింది. 

అన్ని పదాలు అన్ని  మాట్లు ఎందుకు వత్తుతున్నావు  అని అడిగాను.  

నేను తెలుగు మీడియం లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశానండి  అని చెప్పింది.   

శుభం అనుకొని ప్రభావతీ సమేతుడనై  ఒక రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాము ఆయనతోటి మాట్లాడడానికి. అప్పుడు ఇంట్లో ఇంకెవరూ లేరు.  

వెళ్ళిన పని విశదీకరించి, ఇద్దరు ప్రేమికులను కలిపే గురుతర బాధ్యత ఆయనకు కూడా ఉందని ఉద్భోదించాను.

ఆయన మళ్ళీ ఠాఠ్  అన్నాడు.

నేను ఓపికగా  కుర్రాడు =SWE, 70 వేలు, బాబు=25 లక్షలు + 5 ఎకరాలు + ఫించను +plotలు +flatలు,  తల్లి = 20  కాసుల బంగారం + 3  ఎకరాల స్త్రీ ధనం + 4 బీరువాల పట్టు అండ్ నేత చీరలు  ల  ఓన్లీ సన్ను,  కులం, గోత్రం అన్నీ సరిగ్గానే ఉన్నాయి  అని చెప్పాను.
ఆయన ఠాఠ్ ఠాఠ్ అని మళ్ళీ అన్నాడు. 
నేను ఇంకా ఓపిక గా కుర్రాడు బుద్ధిమంతుడు, చీమ కి కూడా నో డూయింగ్ హాని గట్రా గట్రా అంటూ చెప్పుకొచ్చాను. 

చివరికి,  ఎందుకు కాదంటున్నారో చెప్పండి అని అడిగాను.  

ఆయన hmm అన్నాడు హుహుహుమ్  అని కూడా అని,  

ప్రతీ పేరు లోనూ ఒక శబ్దం ఉంటుంది. ప్రతీ శబ్దానికి ఒక నాదం ఉంటుంది. ప్రతీ నాదానికి ఒక రాగం ఉంటుంది.  ప్రతీ రాగానికి స్వర స్థానాలు ఉంటాయి. ప్రతీ స్వరానికి గమకాలు ఉంటాయి. ప్రతీ గమకానికి శృతి ఉంటుంది. అంత గొప్ప శృతి పక్కన భజ గోవిందం బాగుండదు,  అస్సలు బాగుండదు.  శృతి భజగోవిందం అని పిలవాలంటే చండాలం గా ఉంటుంది. వాళ్ళ పేర్లు నప్పవు అందుకే నా కంగీకారం కాదు కాదు కాదు అని ముమ్మారు వక్కాణించారు .
అంటే మా వాడి పేరు నచ్చక వద్దంటున్నారా అని ప్రభావతి అడిగింది.
రామాయణం కొంత విన్నా రాముడికి సీత ఏమౌతుందో తెలిసిపోతుంది అని గంభీరం గా అన్నారు ఆయన. 
దీనికి అర్ధం అడుగుదామని ఆనుకొని,  మళ్ళీ ఆదితాళం దగ్గర మొదలు పెట్టి నవరంధ్రాల లోంచి రక్తం కార్పించేస్తాడేమో నని భయం వేసి ఆగిపోయాను.
మా వాడి పేరు మార్పిస్తే మీకు అభ్యంతరం ఉండదా అని మళ్ళీ అడిగింది ప్రభావతి. 
అవును, మార్పించేదేదో శృతి లయలు, శృతి రాగం, శృతి తాళం లాగా కలిసిపోయేటట్టు చూడండి అని సలహా పడేశాడు . 

సమస్య తెలిసింది కాబట్టి చక్కదిద్దే పని చేయవచ్చు అంది ప్రభావతి. 

నేనో నవ్వు నవ్వాను తోడికోడళ్ళు లో ఎస్.వి. ఆర్ లా అంటే అన్నీ తెలిసినా ఏమి చెయ్యలేని పరిస్థితుల్లో నవ్వే నవ్వు. ఆ పేరు వెనక్కాల కధ వింటే నువ్వు అంతా తేలికగా తీసెయ్యవు అన్నాను. 

ఏమా కధ అంది.

సరిగ్గా 27 ఏళ్ల క్రితం అంటే మన పెళ్ళికి 7 ఏళ్ల క్రితం అంటూ చెప్పబోయాను. 
మా మేనల్లుడు బ్రేక్ వేసేడు. మీ పెళ్ళికి 7 ఏళ్ల క్రితం అని ఎందుకు అన్నావు అని అడిగాడు. 

నేనునిట్టూర్చి విశదీకరించాను వాడికి. మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఎప్పుడు వచ్చింది అని  మా అత్తగారిని  అడిగితే ఆమె సమాధానం ఏమిటో తెలుసా?  మా ప్రభావతి పుట్టడానికి రెండేళ్ల ముందు అని జవాబు ఇస్తుంది. బంగ్లాదేశ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే మా ప్రభావతి పెళ్లి అయిన రెండేళ్ళకి అని చెబుతుంది. మీ అత్తయ్యకి అర్ధం అవాలంటే అలాగే చెప్పాలి అన్నాను.  

మా పెళ్ళికి 7 ఏళ్ల క్రితం ఒక సాయం కాలం కానురాగ్రహారం లో ఒక ఇంటి అరుగు మీద మా బావ  హడావడిగా తిరుగుతున్నాడు అటు ఇటు. నేను వీధిలో నుంచుని సిగరెట్టు కాల్చుకుంటున్నాను. పూజ గదిలో మా నాన్న జపం చేసుకుంటున్నాడు. 
నువ్వు ఇప్పుడే బయట పడుదామా ఇంకొంచెం సేపు ఆగి వద్దామా అని మా అక్కయ్య కడుపులో గింజుకుంటున్నావు. 
దొంగ సచ్చినోడు నాకు కడుపు చేసి తను హాయిగా కూర్చున్నాడు.  మళ్ళీ మాటు  నీ కొడుకునే   కడుపు చేయించుకో మనవే అత్తా  అంటూ మా అక్కయ్య , అత్తగారు అయిన మేనత్త ని తిడుతూ  అవస్థ పడుతోంది.

ఇంతలో ఇంటి పక్క గుడిలో రికార్డ్స్ పెట్టారు. సుబ్బులక్ష్మి గారు శ్రావ్యం గా పాడుతున్నారు. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అంటూ.  ఆ క్షణం లో నువ్వు కేర్ మన్నావు.

నువ్వు కేర్ మన్న క్షణం లో సుబ్బు లక్ష్మి,  భజగోవిందం భజగోవిందం కి సరిగ్గా మధ్యలో ఉంది.

ఎవరో మొగ పిల్లాడు అని అరిచారు. 
నువ్వు కేర్ మనడం,  మీ నాన్న నన్ను అరిచి పిలిచి వీడి పేరు భజగోవిందం అనే పెడతాను రా ప్రద్యుమ్నా అన్నాడు. 
ఆ తరువాత ఎవరు ఎంత చెప్పినా వినలేదు. ఆ పేరే పెట్టాడు. 

నీ అదృష్టం బాగుండి నువ్వు ఒక క్షణం ముందు పుట్టావు. లేకపోతే నీ  పేరు మూఢమతి అయి ఉండేది అని చెప్పేను.
                           
ఈ పేరు వెనక ఇంత పెద్ద కధ ఉంది. మార్చాలంటే మీ నాన్న ఒప్పు కోడేమో రా అని నా సందేహం వెలిబుచ్చాను. భజ గోవిందం  నే ఏదో విధం గా మార్చి శృతి తో కలిసేటట్టు ఆలోచించండి  అని చెప్పాను. 
శృతి గోవిందా,   అన్నాడు మేనల్లుడు.  

చండాలం గా ఉంది అంది ప్రభావతి. 
శృతి భజం అన్నా బాగుండదు. 
ఆలోచించి,  ఆలోచించి శృతి విందం అంటే బాగానే ఉంటుందేమో నంది నా భార్యామణి.  

శృతి బి.జి విందం అంటే ఫరవాలేదు అనిపించింది.
శృతి బి.జి. దం అంటే ఒప్పుకుంటాను  అన్నాడు శృతి వాళ్ళ నాన్న గారు వీర వెంకట భీమారావు గారు టెలిఫోన్ చేస్తే. 
ఆయన మాట కాదంటే మళ్ళీ ఏమి చిక్కులు వస్తాయో యని యెస్ అనేశాము.

ఇప్పుడు మా బావ గారు శ్రీ వ్యాఘ్రేశ్వర రావు గారిని ఒప్పించాలి అంటే ఎంత కష్టమో అని భయపడ్డాను.  

కానీ మా వాడు,  వాళ్ళ అమ్మకాళ్లమీద పడి, ఏడ్చి, గోల పెట్టి, ఈ అమ్మాయి కాకపోతే అసలు పెళ్లి చేసుకోను అని బెదిరించడం వల్ల, నేను శృతి తో మా అక్కయ్య ను మాట్లాడేటట్టు చేయడం వల్ల, అమ్మాయి నచ్చి మా అక్క ఒప్పుకోవడం వల్లా, మా అక్కా , మేనల్లుడు నిరాహార దీక్ష ప్రకటించడం  వల్లా,  పెళ్ళైన 10 ఏళ్లకి పుట్టిన వాడు, ఏకైక సంతానం అవటం వల్లా    మా బావ అతికష్టం మీద ఒప్పుకున్నాడు.  

కానీ,  మన పెళ్లి శుభలేఖల్లో భజగోవిందం అనే వేయించే షరతు మీద.

లాంఛనంగా ఇరువైపు వారిని పెళ్లి చూపుల లో కూచోపెట్టి మిగతా విషయాలు అంటే పెళ్లి పద్ధతులు, ఆచార వ్యవహారాలు,  ముద్దుముచ్చట్ల తతంగాలు కూడా మళ్ళీ నేను జోర్హట్ తిరిగి వెళ్ళేలోగానే మాట్లాడుకుందామని మామేనల్లుడు పట్టు బట్టడం వల్ల మేము జోర్హట్ బయల్దేరడానికి రెండు రోజుల ముందు ఈ కార్య క్రమం పెట్టేరు భీమారావు గారింట్లో. మా కుటుంబం, మా బావ గారి కుటుంబం కలసి వెళ్లాము. భీమారావు గారి అబ్బాయి కుటుంబం కూడా వచ్చారు.

కాబోయే పెళ్లికూతురు వచ్చి కూచుంది. మా బావ  శృతి ని చూసి చిరు నవ్వు నవ్వాడు. మా బావకు కూడా అమ్మాయి నచ్చిందని  నాకు అర్ధం అయింది. 

ఏదో మాట్లాడాలి కాబట్టి మా బావ అడిగాడు  ఆ అమ్మాయిని,  నీ పేరేమిటమ్మా  అని. 
సురుతి ఆండీ అంది. 
సరిగ్గా వినలేదేమో ననుకొని మళ్ళీ చెప్పమ్మా అని అడిగాడు  శ్రీ వ్యాఘ్రేశ్వర రావు గారు. 
సుర్ర్ తి అండి అంది మళ్ళీ. 
మా బావ మొహంలో ఎరుపు రంగు వస్తోంది. 
ఇంతలో  శ్రీమతి భీమారావు కల్పించుకొని మా అమ్మాయికి  సరిగ్గా పలకదండీ. శృతి ని అల్లాగే పలుకుతుంది  అని వివరణ ఇచ్చింది.

నా గుండెల్లో రాయి  పడింది. మా మేనల్లుడి మొహంలో ఆంధోళన  కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది. అనుకోకుండా కొత్త సమస్య వచ్చింది.
మా బావ అడిగాడు  శృతి ని,   నా పేరు తెలుసునా అని.  

తెలుసునండి , వయాగ్రేసర రావు గారు అంది.
  
శ్రీమతి భీమారావు మళ్ళీ ఏదో చెప్పబోయింది.
   
మా బావ మొహంలో నెత్తురు గడ్డ కట్టేసింది. మా అక్క మొహంలో నెత్తురు చుక్క కనిపించలేదు.

ఏమిటీ భీమారావు గారూ?  మీ అమ్మాయికి  తన పేరు పలకడం రాదా ? మామ గారి పేరు ఖూనీ చేస్తుందా? ఇంకానయం వయాగ్రా ఇస్వార్ రావు అనలేదు అందుకు నేను సంతోషించాలా? మీ ఆమ్మాయి పేరు పక్కన భజగోవిందం అంటే మీకు మంటా ? బుద్ధి ఉండే ఇంత అల్లరి చేశారా మీరు ?  లెండి లెండి ఇంకేమిటి ఇక్కడ. పదండి ఇంటికి అని లేచాడు. 

మరో మార్గం లేక మా బావ కోపం తెలిసిన వాళ్లవటం వల్ల,  మేము లేచాము. 

దీనం గా మొహం పెట్టి భజగోవిందం  ఇంకా  అల్లాగే కూర్చున్నాడు. 

లేరా ఏం ఇక్కడే ఉంటావా ? అయితే  నీ ఖర్మ,  మేమెవరం  లేవనుకో అంటూ బయటకు అడుగు వేశాడు మా బావ.   

అప్పుడు నేను ఊహించనిది అంటే ఆ పరిస్థితుల్లో ఊహించలేనిది జరిగింది. 

శృతి లేచి వెళ్ళి మా బావ కాళ్ళ మీద పడింది. 
రెండు కాళ్ళు పట్టుకొని, క్షమించండి మామయ్య గారూ. 'రు' పలకడం నేర్చుకుంటాను.  మీ పేరు కూడా సరిగ్గా పలకడం నేర్చుకుంటాను. అంటూ ఏడ్చేసింది.
శ్రీమతి భీమారావు గారు వచ్చి మా బావ చేతులు పట్టుకొని క్షమించండి అన్నయ్య గారూ మా ఆయన  తల తిక్క వల్ల,  తెలివి తక్కువ తనం వల్ల  ఏదో అన్నాడు.  మాకు ఆ విషయం తెలియదు నిన్నటిదాకా,  మీ అబ్బాయి మా అమ్మాయికి చెప్పేదాకా.  తెలిసినప్పటి నుంచి మీ అందరి గొప్పమనసులకి దండం పెట్టుకుంటున్నాము.  అదే మనసు తో అమ్మాయిని ఆశీర్వదించండి,  అని ఆవిడ కూడా ఆయన కాళ్ళ మీద పడ బోయింది.

కాబోయే కోడలి వినయ విధేయతలకి  కరిగిపోయిన  మా అక్క,  ఆవిడను పట్టుకొని,  రండి వదిన గారూ మనం మన పిల్లల పెళ్లి చేసేద్దాము. మగాళ్లు వచ్చినా రాకపోయినా,  ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోక పోయినా  ఫరవాలేదు అంది.

అప్పుడు  మా బావ,  లేవమ్మా కోడలా,  కాళ్ళు పట్టుకు లాగడమేనా,  ఇంత స్వీట్ నా నోట్లో వేసే ఉద్దేశ్యం లేదా అన్నాడు నవ్వుతూ . 
భీమారావు గారు  వచ్చి,  మా బావ చేతులు పట్టుకొని క్షమించండి. బుద్ధి తక్కువై  వెఱ్ఱి మాటలాడాను  అన్నాడు.
 
మా బావ నవ్వేసి,  పోనీలెండి  ఇప్పుడు మా కందరికి తెలిసి పోయింది గదా వాళ్ళు ఎంత ఘట్టిగా ప్రేమించుకుంటున్నారో అని అన్నాడు.

మేము  జోర్హాట్ కి  రైలు ఎక్కేటప్పుడు మా భజగోవిందం అన్నాడు,  

నాకూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొనే యోగం ఉంది మామయ్యా.  థాంక్యూ అత్తయ్యా మామయ్యా అని.గమనిక:- ఇది మొదటి మాటు ఆగస్ట్ 10, 2011 న ఈ బ్లాగ్ లో ప్రచురించ బడింది. 

ఇది జనవరి 2, 2012 న ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధం లో కూడా ప్రచురించ బడింది.