భార్యోత్సాహం


భరత వర్షే భరత ఖండే జంబూ ద్వీపే బ్లాగ్లోకే నవ్వితే నవ్వండి బ్లాగాధిపతి శ్రీ బులుసు సుబ్రహ్మణ్య శర్మనాం విరచితః  కధః,  (ఎల్లలు లేని ప్రపంచానికి ఎలక్ట్రానిక్ తెలుగు పత్రిక)  ఈమాట  జూలై 2013 సంచికాయాం  ప్రచురితః.   తమరు సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా విచ్చేసి మదీయార్పిత  కధను అచట  పఠించి  త్వదీయ ముఖారవిందమున  హాస్య చంద్రికలను వెలిగించి తమ వ్యాఖ్యలతో నన్నానందింప చేయ ప్రార్ధన.


ఇట్లు,
త్వదీయాగమనాభిలాషి,
బుధజన విధేయుడు,
బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం.   
 
నా కధని వారి పత్రికలో ప్రచురించినందుకు  ఈమాట సంపాదకులకు  ధన్యవాదములు  తెలియ చేసుకుంటున్నాను. 


గమనిక: నాకు రాని నా సంస్కృతపరిజ్ఞానాన్ని మన్నించి తప్పులెన్నవలదని  విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను. మీకందరికి అర్ధం అయిందనే భావిస్తున్నాను.