మా ఆవిడ – మంగళ సూత్రంచాలాకాలమైంది కధ వ్రాసి. వ్రాసే కధలు నచ్చటం లేదు. వ్రాసే  కధలన్నీ మూస ధోరణిలోనే ఉన్నాయని అనిపించడం మొదలయింది. ప్రభావతి ప్రద్యుమ్నుల కధలు  బోరు కొట్టడం మొదలయింది. ఎంతసేపూ భార్యా భర్తల సరాగాలేనా అని మిత్రుడొకరు కోప్పడ్డారు కూడాను ఆ మధ్యన.  అయినా,  నాకు చేతనైన విధానంలోనే మరొకటి వ్రాశాను.

మా ఆవిడ – మంగళ సూత్రం  అనే కధను ఈమాట జాల పత్రిక వారు వారి జనవరి 2016 సంచికలో ప్రచురించారు. 

 

చదివి మీ అభిప్ర్రాయం తెలుపవలసిందిగా కోరుచున్నాను.  

కధను  ప్రచురించినందుకు ఈమాట సంపాదకులకు ధన్యవాదములు తెలియచేసుకుంటున్నాను.