నే నెందుకు వ్రాస్తున్నాను....రెండు


ఆత్మ ప్రభోధానుసారం, యోగా  నేర్చుకుందామని అనుకున్నవాడనై,  మా కాలనీలో యోగా నేర్పువారి కోసమై గాలించితిని.  మా కాలనీలో ముగ్గురు యోగా గురువులు  ఉన్నారని తెలిసింది.  ఇద్దరు మగ గురువులు, ఒక ఆడ గురువు. సహజ ప్రకృతి దోష ప్రభావమున, పరస్పర  అయస్కాంతాధారిత విజ్ఞాన సూత్రాదేశముల వలనను, మొదటగా రెండవ వారి దగ్గర నేర్చుకొనవలనను ఉత్సుకత కలిగినది. ఓ శుభ సాయం సమయమున, పక్షులు గూటికి చేరు వేళ, ఆవులు అంబా అనుచు ఇంటికి వచ్చు వేళ, పిల్లలు ట్యూషనుకు వెళ్ళు వేళ, ఆకాశమున సూర్యుడు గ్రుంకు వేళ, ఆటో వాళ్ళు మీటరు మీద పది రూపాయలు అడుగు వేళ, గృహంబునకు అరుగు దెంచు శ్రీపతులకు, శ్రీమతులు ఆలూబొండాలు, బజ్జీలు వేయు వేళ,  ధ్వనులను ఆస్వాదించుచూ, టాటా చెపుతూ, అరుణారుణాకాశమును వీక్షించుచూ, కలహములను పరికించుచూ, సువాసనలను ఆఘ్రాణించుచూ  ఆడగురువు గారి గృహాంగణమున అడుగు పెట్టినవాడనైతిని. నా రాకను మాగురువుగారి పుత్రశ్రీ ఇంటిలో సమాచారము ఇచ్చినవాడయ్యెను. ఒక పది నిముషములు అతి భారముగా గడిచిన పిమ్మట, ఓ మధ్య వయస్కుడు, సుమారుగా నలభై ఏళ్ళ వయసు గలవాడు నా ఎదుట ప్రత్యక్షమైనాడు.
I am Sailajaa naath, What can I do for you ?

నా కాలి క్రింద భూమి కంపించెను. ఆకాశమున ఫెళ ఫెళా రావము లతో ఉరుములు, మెరుపులు గర్జించెను, మెరిసెను. సముద్రమున అలలు ఆకాశమున కెగసెను. పర్వతములు బద్దలయ్యెను. ఈ ఉరుములు, మెరుపులు, ఘీంకారములు, హుంకారముల మధ్య, నేనింకను తేరుకొనక ముందే, రాత్మ గాడు బయటకు వచ్చేసాడు. హహ్హహా, హహహ్హా అని వికటాట్టహాసము చేసెను.
రాత్మ:  ఇందాకటినించి చూస్తున్నాను. కవిత్వం చెప్పేస్తున్నావు.  గ్రంధికంలో మాట్లాడేసుకుంటున్నావు.
ఆత్మ:  గ్రంధికం కాదు గంధకం అనాలి సారీ అచ్చుతప్పు గ్రాంధికం అనాలి.
రాత్మ: ఛస్,  ఉండెహె, నోర్మూసుకో. ఏంటి  తెగ ఇదయిపోయావు గదా. ముసలోడికి ఆడ గురువు కావల్సివచ్చిందా. పరస్పర అయిస్కాంత ఆకర్షణా. ఇప్పుడు వికర్షణ అయిందిగా. చచ్చినట్టు ఈ గురువు దగ్గరే నేర్చుకో. ఏరా ఆత్మ గాడిదా ఏమంటావు?
ఆత్మ: I second your proposal.  హి హి హీ.
నాలోని ఆత్మా రాత్మ కలసి ఏకమాట మీద నిలబడిన అతి బహు కొద్ది క్షణాలలో ఇది ఒకటి.
Sailajaa naath: So how do we go about it?

మీకు తెలుగు వచ్చునా
Aa naaku telugu vachchunu
తెలుగు ఇంగ్లీషు లిపి లో కాదు. తెలుగు లిపి లో.
 వచ్చును.
ఎట్లా నేర్చుకోవాలో మీరే చెప్పాలి.
మీరు కూర్చోలేరు,  మీరు కాలు మడవ లేరు.  మీరు పద్మాశనం వేయలేరు,
అవును  అవును  అవును. అన్నింటికి మరొక్కమారు అవును.
మధ్యలో ఆత్మ: పద్మాసనం లో శ కాదు గురువుగారూ.
రాత్మ : ఆడేదో చెబుతున్నాడు ఈడేదో ఇనుకుంటున్నాడు. మధ్యలో నీ పిడకల వేటేంటంట.
మళ్ళీ నేను: మరేం చేద్దాం, కూర్చోకుండా  నేర్చుకొనే యోగాసనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా శైలజా నాధ్ గారూ. నేను శైలజ ఘట్టిగాను నాధ్ మెల్లిగాను అంటాను. అశ్వధ్ధామో హతహ కుంజరహా అన్నట్టు.  మీకేమైనా అభ్యంతరమా.
నో నో In fact my wife calls me Sailaja. You may call me Sailaja.
తెలుగు  తెలుగులో మాట్లాడుము, వినుము మరియూ కనుము.
నేను తెలుగువాడినే. బహుశా మీరు నన్ను బెంగాలీ ననుకుంటున్నారు కదా. మా అన్నయ్యల పేర్లు లక్ష్మీపతి,  శ్రీనాధ్, గౌరీపతి  అందుకని నాపేరు శైలజానాధ్ అని పెట్టేరు.
ఏమనాలో తెలియక  I see అన్నాను.
చూసారా నాతోటి మాట్లాడుతుంటేనే మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తోంది. అసలు నాతోటి మాట్లాడడమే ఒక ఎడ్యుకేషన్. మీకు యోగా తో పాటు ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పేస్తాను. హహహా.
రాత్మ: చచ్చాడు గురుడు. ఈడి M.Sc., Ph.D,  గంగలో కొట్టుకు పోయాయి.
ఆత్మ: హి హి హీ.
శైలజ:  యోగా అనగా యోగానే, మరొకటి కాదు. ఇది అన్ని వ్యాయామముల వలే కాదు. యోగా నేర్చుకొన్నవారు యోగులు, యోగ్యులు అని పిలువబడుదురు. యోగా నేర్చుకొనని వారు అయోగ్యులు. మీరు యోగా నేర్చుకొన్నచో మీ లోని జ్యోతి ప్రజ్వలించును. మీ చుట్టూ యోగ వలయములు సృష్టించ బడును. ఈ వలయముల పటిష్టత మీ అభ్యాసము పై ఆధారపడి ఉండును. పటిష్టమైన వలయము కలవారి శరీరము లోనికి జలుబు, జ్వరము, చక్కెర, బి.పి., గుండె ఎటాక్, కేన్సరు, ఎయిడ్స్, మూత్రపిండముల, మొదలగు, అనేకానేక వ్యాధులేవి దరి చేరవు. అని ఆయాస పడెను.
రాత్మ: గురువా ఇది నీకు కాదు. ఆల్రెడీ నీకు రెండుమాట్లు గుండె ఎట్టాక్కు వచ్చియుండెను. నీ బి.పి ఎప్పుడూ మేఘములలో విహరించు చుండును. నీవు నిద్రపోవునప్పుడు నీశరీరమునకు చీమలు పట్టును.
నేను: ఛుప్, నోరుమూయుము. ఇది మిమ్ములను కాదు. నాలోని రాత్మ నుద్దేశ్యించి. మీరు నుడువుడు..
 శైలజ:  మీరేం కంగారు పడవద్దు. నుంచొని చేసే ఆసనాలతో మొదలుపెట్టి ఒక నెలలోపుల మిమ్మలని కూర్చోపెట్టేస్తాను.
రాత్మ: ఆ ఆ ఇంకో నెలలో నిన్ను పడుకో పెట్టేస్తాడు. అప్పుడు నీ వెనకాల మేము రామనామ్ సత్య్ హై అని పాడుతూ నడుస్తాం.
ఆత్మ: హి హి హీ.
మళ్ళీ శైలజ: యోగా నేర్చుకోలేదు సరే కనీసం యోగా, యోగాముద్రలు అంటే మీ కేమైనా తెలుసునా?
నేను:  ఉండండి. ఆలోచిస్తాను. అవును గుర్తుకొచ్చింది. నా జీవితంలో కొన్నిమాట్లు యోగాముద్రలో ఉండిపోవడం తటస్థించింది.
కొంచెం వివరంగా చెప్పండి.
అది 1980 వ సంవత్సరము. నేను సోఫాలో కూర్చుని సిగరెట్టు కాలుస్తూ, పేపరు చదువుతున్నాను. అప్పటికి  పెళ్ళై దశాబ్దం గడిచినది. మాకు ఎనిమిదేళ్ళ అబ్బాయి.  ఆవేళ వాడు ఎక్కాలు బట్టీ వేస్తున్నాడు. నాల్గు మూళ్ళు పధ్నాలుగు, ఐదు తొమ్మిదులు పధ్నాలుగు, ఇరవై పన్నెండులు కూడా పధ్నాలుగే అంటూ ఆయాస పడుతున్నాడు. అసలు సంగతేమిటంటే, వాళ్ళ స్నేహితులందరూ కలసి క్రికెట్ బాట్ కొన నిశ్చయించారు. మనిషి కి పధ్నాలుగు రూపాయలు గా లెఖ్ఖవేసారు. చూద్దాం లేరా అన్నాను. నేను యస్ అనే దాకా వాడు ఆ ఎక్కం అల్లాగే చదువుతాడు. వీడు నన్ను  ఎక్కాల తో చంపేస్తాడన్నమాట. సరే యస్ అన్నాను. వాడు ఆడుకుందుకు వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు మా ఆవిడ రంగప్రవేశం చేసింది.  పొగలు కక్కుతున్న కాఫీ పట్టుకొచ్చి టేబులు మీద పెట్టింది. నేను కాఫీ అందుకోబోతే,  వేడి, వేడి, నోరు కాలుతుంది అని బెదిరించింది. తను సోఫాకు అడుగు దూరంలో నుంచుంది.
ఏమండీ మొన్న ఒక చీర చూసాను. కొనుక్కుందామను కుంటున్నాను.  చవకే ఆరు వందల రూపాయలు  మాత్రమే అంది. 
మీరు గమనించారో లేదో, మా ఆవిడ ఒక వార్త చెప్పింది, కొనుక్కుంటున్నాను అని. ఇందులో నా నిర్ణయం ఏమీలేదని అర్ధం అయిం తర్వాత, నీరసంగా సరే అల్లాగే కొనుక్కో అన్నాను. 
మా ఆవిడ ఎంత మంచివాడవురా నాభరత రత్నమా, ఆ ఆ ఆ, మా అత్త కన్న నా మగడా ఊ ఊ ఊ అని పాడుతూ సంభ్రమాశ్చర్యానంద పారవశ్యంలో కాపీ నాచేతికి ఇవ్వబోయి చేయి జారి నావొళ్ళో కాఫీ కప్పు జారవిడిచింది. అప్పటికే ఒక వేడి చల్లారినా, రెండో వేడి కూడా వేడిగానే యుండుట వలన కాలు కాలి, లేవబోయి, ఒళ్ళోంచి జారిపడబోతున్న ఎనిమిది రూపాయల కప్పు ను పట్టు కొనే  హడావడిలో ముందుకు వంగగా, నడుము కలుక్కుమనగా,   నాకు తెలియని ఒక ముద్రలో కొన్ని క్షణాలు ఉండిపోయాను.
శైలజ: ఇంటరెస్టింగు. దీన్ని ఆనంద విషాద యోగ ముద్ర అందురు. ఆనందంలో మొదలై విషాదంలో ముగుస్తుంది. ఆనందం ఆవిడకు విషాదం మీకు. 
నేను:  అర్ధం అయింది. అప్పుడప్పుడు మనకు తెలియ కుండా నే యోగా, ఎరోబిక్స్ కూడా చేసేస్తామన్నమాట.
రేపటినించి క్లాసులు క్షమించాలి తరగతులు మొదలు పెట్టేస్తాను. ఆరున్నర ఏడు మధ్యన ఉదయాన్నే వచ్చేయండి.
అల్లాగే, అల్లాగల్లాగే. పది లోపుల తప్పకుండా వచ్చేస్తాను లెండి. ఉదయమే

సరిగ్గా నేను  అల్లాగే అన్న క్షణంలో ఆకాశంలో ఒక మెరుపు మెరిసింది. ఎక్కడో పైన, పైపైన త్రిభుజాకారం లో ఉన్న బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ లోకాల మధ్య భాగంలో, కిందకు  4215 పక్కన రెండు పేజీల సున్నాల కి.మీ. దూరంలో ఉన్న మేఘాలలో విశ్రాంతిగా కూర్చుని, శౌనకాది మహామునులకు, సతీ అనుసూయాది సాధ్వీమణులకు పురాణ కధలు చెపుతున్న సూతమహర్షి గుండె గుభేలుమంది.  అదేక్షణంలో బ్రహ్మలోకంలో నిద్రలోఉన్న బ్రహ్మగారి పక్కన కూర్చుని వీణ వాయిస్తూ సంగీతసాధన చేస్తూ, స సా రి రీ గ గ్గా గగ్గాగాఆ ఆ ఆ అని ఆలాపిస్తున్నశ్రీమతి సరస్వతీ బ్రహ్మగారి గ గ్గ లు అటూ ఇటూ అయిపోయాయి. వారి ఎడమ కన్ను అదేపనిగా అదరజొచ్చెను. ఆ క్షణం లోనే కైలాసపర్వతం పై తపస్సు చేసుకుంటున్నపార్వతీ పతి గారి మెడలో నిద్దరోతున్న నాగరాజు ఉలిక్కిపడి, జారిపడి షార్ట్ సర్కూట్ అయి నోట్లోంచి నిప్పులు వెదజల్లాడు. నంది గారు వెంటనే సమయస్ఫూర్తి తో నాలుగు తాజా ఐస్ గడ్డలు తెచ్చి మంటలు ఆర్పేడు. అదే క్షణంలో పాలసముద్రంలో ఉవ్వెత్తున అలలు లేచాయి. విశ్రమిస్తున్న లక్ష్మీనారాయణులకు విశ్రామభంగం కలగకుండా అతి లాఘవంగా అలల మధ్య ఆదిశేషుడు సర్ఫింగ్ చేసాడు. 

సూతమహర్షి గుభేలుమన్న గుండెమీద మెల్లిగా ఒత్తుకుంటూ కూడా, త్రిలోకాలలో జరిగిన అనర్ధాలు వీక్షించాడు బహు దూర దృష్టితో. 

అసలు ఏంజరుగుతోంది. సూతమహర్షి గుండె ఎందుకు గుభేలు మంది? త్రిలోకాలలోని అనర్ధాలకి ప్రద్యుమ్నుడి  యోగాభ్యాసానికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి? తెలుసుకోవాలంటే తరువాయి సంచిక చూడండి.
మంగళం మహత్,
ఇతి శ్రీ బ్లాగోపనిషత్తాయ  నే నెందుకు వ్రాస్తున్నాను మహా పురాణే ద్వితీయాధ్యాయ: సమాప్త:

35 కామెంట్‌లు:

జ్యోతి చెప్పారు...

అయ్యా! మీకు శతకోటి నమస్కారాలు. ప్రతి టపాలో ఇలా నవ్విస్తున్నారు. కాని మనసారా నవ్వుకుంటున్నాములెండి..ఇలాగే బ్లాగోపనిషత్ రాస్తుండండి. నవ్వుల పువ్వులు పంచేయండి..పుస్తకం అచ్చేయిద్దాం. ఐనా మీకు తెలుగు రాదన్న శుంఠ ఎవడండి??

సుజాత వేల్పూరి చెప్పారు...

ఇవాళే మీ బ్లాగు చూస్తున్నానండీ! ఇంత ఆలస్యం అయినందుకు ఘోరంగా పశ్చాత్తాపం కూడా పడుతున్నాను,

ఏమని వర్ణించను. అద్భుతం! చాలా స్వచ్ఛమైన హాస్యం చాలా రోజులకు చదివాను.
ఇంకో టపా రాయండి, మళ్ళీ వస్తాను

ఆ.సౌమ్య చెప్పారు...

@గురువుగారు....మీరు సామన్యులు కాదండీబాబూ....ఏమని పోగడుదును!....(అన్నమయ్య కీర్తన ఒకటి పాడేసుకోండి)
మమ్మల్ని నవ్వించి చంపేద్దామని నిర్ణయాలేమైనా తీసుకున్నారా?
కానీ గొప్ప హాయిగా ఉంటుందండీ మీ టపాలు చదివితే....మాసికోల్లాసం (ఏ సంధో చెప్పండి చూద్దాం?)
తోటరాముడు లేని కొరత తీరుస్తున్నారు. తోటరాముడేవరో తెలీదా, అయితే ఇక్కడ చూడండి.
http://thotaramudu.blogspot.com/

"మీకు తెలుగు వచ్చునా
ఆఅ నాకు తెలుగు వచ్చును
తెలుగు ఇంగ్లీషు లిపి లో కాదు. తెలుగు లిపి లో."

"నంది గారు వెంటనే సమయస్ఫూర్తి తో నాలుగు తాజా ఐస్ గడ్డలు తెచ్చి మంటలు ఆర్పేడు"

"ఆదిశేషుడు సర్ఫింగ్ చేసాడు". ....కేక కేక

ఆ.సౌమ్య చెప్పారు...

@సుజాత గారు భలే వారే ఎలా మిస్ అయ్యారిన్నాళ్ళూ???
"తెలుగదేల" అన్న పోస్ట్ చదివేయండి అర్జంట్‌గా....ఈ బులుసువారి ప్రతపామేమిటో తెలుస్తుంది మీకు.

నేస్తం చెప్పారు...

సుబ్రమణ్యం గారు ఇంకెలా పొగడాలండి మిమ్మల్ని... చాలా చాలా బాగా రాసారు ..సూపర్

శిశిర చెప్పారు...

:)మీ బ్లాగు చాలా బాగుంది.

మనసు పలికే చెప్పారు...

హయ్యయ్యో సుబ్రహ్మణ్యం గారూ.. నాకైతే కడుపు నొప్పి వచ్చేసింది నవ్వి నవ్వి.. ఇంత ఆలస్యంగా చూస్తున్నందుకు చింతిస్తున్నాను..:(
మీ టపా కేకో కేక.. సూ....పర్ డూ..పర్.. బంపర్.. నాకు మిమ్మల్ని మీ టపాని పొగడటానికి పదాలు దొరకడం లేదు.. :(
సౌమ్య గారు..
>>మమ్మల్ని నవ్వించి చంపేద్దామని నిర్ణయాలేమైనా తీసుకున్నారా?
నిజమేనండోయ్.. ఇదేదో అలాంటి కుట్ర లాగే ఉంది...

మైత్రేయి చెప్పారు...

కొబ్బరికాయ కొట్టి హారతి ఇవ్వటం అయిపోతే తర్వాత భాగం త్వరగా చెప్పరూ.. ఇన్ని అనర్దాలు ఎందుకు జరిగాయో తెలుసుకోవాలని తెగ టెన్షన్ గా ఉన్నది.

RNP చెప్పారు...

You're really great Sir ! I first, second, third and infinity above and below comments.

తెలుగులో మెచ్చుకుందుకు ఎవరూ ఏమీ మిగల్చలేదు కామట్టి, ఎంగ్లిపీస్ లో :

Excellent, wonderful, amazing, awesome, outstanding, top-notch.

One of the most hilarious reads I ever read would be your blog " నవ్వితే నవ్వండి".

తరువాయి భాగం కోసం చకోర పక్షుల్లా మీ చదువరులం అందరమూ ఎదురు చూస్తుంటాం. :-)

కొత్త పాళీ చెప్పారు...

మాస్టారు, భలే.
ఒక చిన్న కరెక్షను చెప్ప సాహసిస్తున్నాను .. మీ రాత్మ గాడిలాగా. స్త్రీలకి ఎడమ కన్ను అదిరితే శుభసూచకమే.

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

కామెంట్లు రాసిన వారందరికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, థాంక్యూ.
మావుల గుంపులందు మధుమాసములన్
వికసించు కోకిలారావము వోలె
(వేదుల)
వినిపించాయి మీ సుమధుర వ్యాఖ్యలు

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

జ్యోతి గార్కి,
మీకు అనంత కోటి వందనాలు. నాకు తెలుగు సరిగ్గా రాదని నేనే అన్నాను.
శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి:

సుజాత గార్కి,
నా బ్లాగులోకి స్వాగతం. మీ రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండీ.

నేస్తం గార్కి
పొగడవద్దు, నవ్వండి, నవ్వించండి. మాకదే ఆనందం

శిశిర గార్కి,
ధన్యవాదాలు మరొక్కసారి.

..nagarjuna.. చెప్పారు...

తృతీయార్ధము కొరకు బహు ఉత్సుకత కలవారమై జాగరూకులమై వేచి ఉందుము... :)

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

ఆ.సౌమ్య గార్కి,
అన్యాయం. మాసికోల్లాసం అని రాసి, పైగా సంధి చెప్పమని అడుగుతూ గురువుగారూ అంటూ పిలిస్తే నేనేం చెప్పగలను. హత విధీ. (ఓ పెసరట్టు వేసేసుకోండి)
తోటరాముడు గారు వచ్చేసారు. ఈదలేని గోదావరి అని ఒక టపా కూడా వేసేసారు. అక్కడికి వెళ్ళి కామెంటు కూడా పెట్టి వచ్చేసి 15 రోజులపైనే అయింది.
నన్ను జైల్లో పెట్టించేటట్టున్నారే మీరు. ఖూనీ, హత్య అంటూ బెదరకోట్టేస్తున్నారు

మనసు పలికే గార్కి,
ఆలస్యంగా చదివినందుకు శిక్ష మళ్ళీ చదవడం. హహహ్హ
మీరు సౌమ్య గారు కలిసి పోలీసు కంప్లైంటు ఇస్తారేమోనని భయంగా ఉంది
-

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

మైత్రేయి గార్కి,
హారతి ఇచ్చిం తర్వాత, తీర్ధం తీసుకోవాలి, ప్రసాదం తినాలి. వీలైతే నస్యం దట్టించాలి. ఇంకా ఇంత తతంగం ఉంది. తొదర పడితే ఎల్లాగండి.

RNP గార్కి,
ఆహా, ఆహాహా, మీ మొదటి వాక్యం శ్రవణానందకరంగా ఉంది. హైద్రాబాదులో ఆకాశం మేఘావృతమై యున్నది. వాతావరణం క్లియరు అయ్యేదాకా చకోర పక్షులు వేచి చూడ వలసిందే మరి.

కొత్తపాళీ గార్కి,
థాంక్యూ సారూ, చెంపలు వేసుకుంటున్నాను. మా మాష్టారు నన్ను మిడతం భొట్టు అని ఎందుకు అనే వాడో ఇప్పుడు అర్ధం అయిపోయింది.

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

నాగార్జున గార్కి,
ధన్యవాదాలు మీ వ్యాఖ్యలకి.పురాణ కాలక్షేపం దసరా దాకా సాగుతుందనుకుంటాను సార్.థాంక్యూ

వేణూశ్రీకాంత్ చెప్పారు...

హ హ బాగుందండి ’నవ్వితే నవ్వండి’ అని ఆహ్వానించి ఎందుకు నవ్వరో తేల్చుకుందాం అన్నట్లు ఇలాంటి టపాలు వేస్తే నవ్వకుండా ఎలా ఉంటారు ఎవరైనా :D

RNP చెప్పారు...

@కొత్తపాళీ గారూ,
భలే. భలే కనిపెట్టేస్తారు మీరు అసలు.

అలాంటి మీకు నేను చెప్ప సాహసిస్తున్నాను.

రాత్మ గాడి లా కాదు ఆత్మ గారి లా. పిడకల వేటలు చేస్తూ, కరెక్షన్లు చేస్తోంది ఆయన ఆత్మ మాత్రమే ( కథలో ).

అంటే మనలా అన్న మాట. హీ హీ హీ.

ఆ.సౌమ్య చెప్పారు...

హ హ హ భలే పొరపాటు చేసానండీ, నా పొరపాటు ఎప్పుడూ నన్ను ఇంత నవ్వినంచలేదు. "మాసికోల్లాసం"....భలే ఉంది కదా :). అసలు ఎవరికైనా అటువంటి ఉల్లాసం వస్తుందంటారా? ఏమో ఓ 100-120 యేళ్ళు బతుకుతూ, ఇంకా పోకుండా, ఉన్న వాళ్ళని బాధపెట్టేవాళ్ళు పోతే వస్తుందేమో కదా. మాసికోల్లాసం....హిహిహహహ (నాకిప్పుడు "దుషటచతుషటయహ" అంటూ మాయాబజార్ లో ఘటోత్కచుడు నవ్వే నవ్వు గుర్తొస్తున్నాది)

ఆ.సౌమ్య చెప్పారు...

అన్నట్టు పెసరట్టు బావుందండోయ్, మాంఛి ఉల్లిపాయలు అవీ దట్టించి వేసారు.

మైత్రేయి చెప్పారు...

అన్నట్టు తర్వాతి అధ్యాయానికి మీ రాత్మ గారి డ్రస్ మార్చండి సర్. కైకాల సత్యనారయణే కెరీర్ చివరకు గళ్ళలుంగీ తీసి నల్ల సూట్ వేస్తే, ఇంత ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ విలన్ ఏమిటండీ ఇతగాడు..

శ్రీనివాస్ పప్పు చెప్పారు...

మస్కారాయ మస్కృతే(న).ఏదన్నా జరగరానిది జరిగితేనో,చూడరానిది చూస్తేనో పిచ్చివాళ్ళు అయిపోతుండడం,మళ్ళీ మామూలుగ అవ్వాలంటే కూదా అదేమందుట,సినిమాల్లో చూసినట్టు గుర్తు.ఇక్కడ మీ పోస్టులు చదివి నవ్వాపులేకపోతుంటే పిచ్చెక్కిందేమో అని చుట్టు పక్కల జనాలు వెర్రి వాళ్ళలా చూస్తున్నారు మేస్టారూ.అందువల్ల మీరింకో పోస్టేసేసి మమ్మల్ని మళ్ళీ మామూలు వాళ్ళని చేసెయ్యాలని అర్జంటుగా కోరి,విన్నవించి,అభ్యర్ధించి,మనవిచేసేసుకుంటున్నానంతే.

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

వేణూ శ్రీకాంత్ గార్కి,
ధన్యవాదాలు.మీనవ్వుల పువ్వులు ఏరుకుందామని చిన్న ప్రయత్నం.థాంక్యూ మీవ్యాఖ్యలకి.

RNP గార్కి,
మీరు భలే కనిపెట్టేసారండి.అందరూ ఇంత క్రిటికల్ గా చదువుతుంటే నేను ఇంకా జాగ్రత్త పడాలన్న మాట.థాంక్యూ.

ఆ.సౌమ్య గార్కి,
ధన్యవాదాలు.
మీరు పెసరట్టు అంటూంటే నాకు నోరూరుతోంది. సారీ వీపు మీద కదా. మర్చిపోయాను. మాసికోల్లాసం అన్నా కొంచెంతప్పు గానే ఉందేమో నని అనుమానం. మాసికం+ఉల్లాసం =? ఎవరినైనా పండితులని అడగాలి.
అయ్యా చుట్టూపక్కల ఎవరైనా ఉంటే నాసందేహం తీర్చేయండి. థాంక్యూ.

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

మైత్రేయి గార్కి,
ధన్యవాదాలు. మాది లో బడ్జెట్ సినీమా. డ్రెస్సు ఒకమాటు వేస్తే అంతే మార్చడం ఉండదు. థాంక్యూ.

శ్రీనివాస్ గార్కి,
అయ్యా థాంక్స్. థాంక్స్, థాంక్స్. మీరు మొన్న పెట్టిన కేక కి మాబ్లాగులో పాఠకుల తాకిడి ఎక్కువయింది. ఈ రెండు రోజుల్లోను ’తెలుగు అదేలా అనే అంటాం’అన్న టపాని 150 మంది చదివారు.పాత టపాలకి ఇంత గిరాకీ తెచ్చినందుకు మీకు మళ్ళీ థాంక్స్.
మీకు ఏదైనా గూఢచారి నెట్ వర్క్ తో సంబంధం ఉందా, ముందు కధని ఎల్లా ఊహించగలిగారు. వేచి చూడుడు. ఠాంక్యూ.

శ్రీనివాస్ పప్పు చెప్పారు...

ఆయ్ మరేనండి ఆల్‌ఖైదా మిడిల్ఈస్ట్ నెట్వర్క్ కి రిప్రజంటేషన్ నాదేనండయ్యా.
ఇంక మీ టపాలకి నేను తెచ్చిన గిరాకీ ఏమీలేదండయ్యా,అమ్మే సరుకు మంచిగా ఉంటే కొనుక్కునే వాడు ఎంతదూరమయిన వచ్చి కొంటాడని సూత్రమండయ్యా.బహుశ అది ఇక్కడ అప్ప్లై అయిందనుకుంటానండయ్యా.

RNP చెప్పారు...

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి,

మీరు రాసింది నా ఆత్మ కే చెందుతుంది.

కొత్తపాళీ గారి కామెంట్ చూసి నేను ఆలోచించిన విధానంబు ఎట్టిదనిన :

నా ఆత్మ: సూక్ష్మమైన విషయం భలే కనిపెట్టేసారు కానీ ... రాత్మ గాడు లా కాదు కొత్తపాళీ గారూ, ఆత్మ గారు లాగా.

నా రాత్మ : ఆయనేదో చెబుతున్నారు, ఈయనేదో ఇనుకుంటున్నారు . మధ్యలో నీ పిడకల వేటేంటంట.

రెండూ భీకరం గా కొట్టుకున్నాక, ఆత్మ గెలిచింది.

అన్నట్టు, ఆ రెండు లైన్లు ( మీరు రాసినవి ) నేను ఎన్ని సార్లు తల్చుకుని నవ్వుకున్నానో లెక్ఖ లేదు.

ఈ మధ్య కొన్ని సార్లు సరదాకి, ఇది నా ఆత్మా, రాత్మా అని ఆలోచిస్తున్నా కూడా ! హహహః...

>>ఎవరినైనా పండితులని అడగాలి.

ఇలా అంటే, నా లాంటి వారు ఏమీ చెప్పకూడదు అనా ? నేను కొంచెం అలిగా.

ఒక్కో సారి పండిత పుత్రులని కూడా అడిగి చూడండి. :-) పరమానందయ్య శిష్యుల్లా ధైర్యంగా, గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్తాం.

మాసిక + ఉల్లాసం = మాసికోల్లాసం.
గుణ సంధి అవుతుంది .

మాసిక అంటే నెల (నెలా) ... monthly అని.

మాసికం అంటే వేరు అర్థంలో వాడుక ఉంది.

monthly కలిగే ఉల్లాసం అనగా సంపూర్ణ చంద్రోదయమును వీక్షింపు సమయము అందులో ఒకటి కావచ్చును అనుకుంటున్నాను.

ఆవిడ మాసికాలు చేస్తే వచ్చే ఉల్లాసం అంటున్నారు. అనగా ఏమిటో నన్ను అడక్కండి, నేనూ ఒక మిడతం భొట్టునే.

ఆ.సౌమ్య చెప్పారు...

@RNP
ఇదేదో బావుందండీ....పొరపాటున వాడినా మంచిపదమే వాడాను. మాసిక+ఉల్లాసం= పౌర్ణమి రోజొచ్చే సంతోషం....భలే చెప్పారు RNP గారూ. Thanks Thanks Thanks!

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

శ్రీనివాస్ గార్కి,

దేనికైనా, ఎంతమంచి సరుకైనా, అడ్వర్టైజింగు లేనిదే అమ్మబడదు కదాసారు. అందుకే మరొక్క మారు ధన్యవాదాలు.

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

RNP, గార్కి,
ఆ.సౌమ్య గార్కి,
మాసికోల్లాసం అంటే ఇప్పుడు నాకు కూడా అర్ధం తెలిసి పోయింది. మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు అడుగుతాను.ఆహా నా జన్మ ధన్యంబాయె గదా. పండిత పుత్రుడు (నేను) రాసే బ్లాగులో పరమానందయ్య శిష్యులు(RNP, On her/his admittance)నా బ్లాగు ఇల్లా వెలిగించేస్తున్నందుకు అందరికి ధన్యవాదాలు.
ధన్యవాదాలు. థాంక్యూ.

KSSP చెప్పారు...

maastaru,
adbhtam ga undandi. chaalaa rojula taravata manasaara navvukunna.
Hatsoff!

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

KSSP గార్కి,
మీ కామెంట్లకు ధన్యవాదాలు. థాంక్యూ.

విన్నకోట నరసింహా రావు చెప్పారు...

మీరు ఎదుటివారిని ఇంత బీభత్సంగా నవ్వించి చావగొట్టే నైపుణ్యం కలవారని ముందే తెలిసుంటే మిమ్మల్ని రిటైర్ చెయ్యవద్దని, తీరిక దొరకనంత రెండు చేతులా రిసెర్చ్ పని తగిలిస్తూనే ఉండమనీ RRL వారికి అర్జీ పెట్టుకునుండే వాళ్ళం కదా, అడ్డడ్డడ్డే 🙁.

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

విన్నకోట నరసింహా రావు గారికి ........ ధన్యవాదాలు. నా నైపుణ్యం(?) సామాన్యమే. మీ అందరి ఆదరాభిమానాల వల్లే ఇంకా వ్రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. అన్నట్టు RRL లో ఉండగానే ఈ పైత్యం ఉండేది. ....... మహా

అజ్ఞాత చెప్పారు...

This is my first time pay a visit at here and i am genuinely happy to read everthing at one
place.

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

అనానిమస్ గారికి. ......... ధన్యవాదాలు. మా బ్లాగుకి స్వాగతం. నా బ్లాగు మీకు నచ్చినందుకు మరో మారు ధన్యవాదాలు. ......... మహా